Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Kullanım Sözleşmesi aşağıda tanımlanan Portala üye olan veya herhangi bir şekilde kullanan Maya Meridien İş Merkezi Ebulula Mardin Caddesi Akat Mahallesi No:16/8 34335 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim JESTİNİYAP MOBİL TEKNOLOJİ BİLİŞİM A.Ş. (“JESTİNİYAP”) arasında akdedilmiştir. Bu internet sitesine girmeniz site içerisinde herhangi bir bilgiyi kullanmanız veya üyelik işlemlerini gerçekleştirmeniz aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

 1. TANIMLAR

Aşağıda yer alan tanımlar işbu Kullanım Sözleşmesi kapsamında belirtilen anlamları ifade edecektir:

JESTİNİYAP Arayüzü: Başta Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğin görüntülenebilmesi ve JESTİNİYAP Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları JESTİNİYAP’a ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları ve akıllı telefon uygulamaları.

JESTİNİYAP Üyelik Hesabı: Kullanıcı’nın Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda JESTİNİYAP’a talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile Portal üzerinden erişilen Kullanıcıya özel internet sayfası.

JESTİNİYAP Veritabanı: Portal dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği JESTİNİYAP’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.

JEST: JESTİNİYAP arayüzü üzerinden 3. Bir kişinin yararlanması maksadıyla alınan hizmet veya ürünü,

Güvenli Hesap: Ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için JESTİNİYAP tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesabı.

Hizmet: Portal içerisinde Kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla JESTİNİYAP tarafından ortaya konulan uygulamalar.

İlan Programları: Ürün/hizmet özellikleri, satış fiyatı gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden Kullanıcıya seçim hakkı tanınarak Kullanıcının kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebileceği Portalda yer alacak ilanlar.

Kullanıcı veya Kullanıcılar: www.jestiniyap.com Portalına üye olan ve/veya herhangi bir şekilde Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ve/veya Portala erişim sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Portal: www.jestiniyap.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi; Jestiniyap adlı akıllı telefon uygulamaları.

Satıcı: İşbu sözleşmede belirtilen hizmeti kullanmak suretiyle Kullanıcılara yönelik olarak hukuken çekişmesiz bir şekilde üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürünleri satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi Kullanıcı.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, Kullanıcılara ilişkin Portalda sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve tüm hizmetlere ilişkin JESTİNİYAP tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI
  1. İnternet Sitesine üyelik işlemleri üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve JESTİNİYAP tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan üyelikten doğan hak ve yetkilere sahip olunamaz.
  2. Portala tüzel kişi adına üye olacak gerçek kişi, JESTİNİYAP’ın sunmuş olduğu hizmetler kapsamında yapacağı işlemler için ilgili tüzel kişiyi temsil yetkisine haiz olduğunu taahhüt eder. Temsil yetkisinin bulunmadığının tespiti halinde gerçek kişi tüm doğan ve doğacak olan tüm yükümlülüklerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
  3. Portala üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve JESTİNİYAP tarafından işbu sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi JESTİNİYAP tarafından işbu sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Portal kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılması sonucunu doğurmayacaktır.
  4. JESTİNİYAP, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının üyeliğine son verebilir veya üyeliği geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları JESTİNİYAP’ın münhasıran kendi kararına bağlı olarak kullanılabilir.
  5. JESTİNİYAP, Portal içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetlerde değişiklikler veya uyarlamalar yapabilir. JESTİNİYAP tarafından yapılan bu değişiklikler veya uyarlamalarla ilgili Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar JESTİNİYAP tarafından ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Kullanıcılara duyurulur.
  6. JESTİNİYAP ancak Platformda özel olarak belirtilmiş ürünlerin satıcısı olarak yer alacaktır. İşbu ürünlerin satışı JESTİNİYAP’ın ana faaliyetinin aracılık hizmeti olduğunun aksine bir karine oluşturmaz.
  7. Kullanıcı, satın almış olduğu JEST’in 3. Kişilere sunulmasında veya JEST’in sunulacağı kişi/kişilerin belirlenmesinde JESTİNİYAP’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

 

 1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  1. Kullanıcı Genel Hak ve Yükümlülükleri
   1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Portal hizmetlerinden faydalanırken ve Portal’daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Portal’ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kural ve beyanlar ile yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.
   2. Kullanıcı, Portalın farklı Kullanıcıları buluşturan bir aracı platform olduğunu kabul eder. Bu çerçevede Kullanıcı, aksi belirtilmedikçe Portal’dan satın alacağı hiçbir ürün/hizmetin JESTİNİYAP tarafından ifa edilmeyeceğini ve JESTİNİYAP’ın aksi belirtilmedikçe satın alınacak ürünün/hizmetin kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul eder.
   3. Kullanıcı, JESTİNİYAP’ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılara ait kendisi ile paylaşılmış gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple JESTİNİYAP’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini beyan eder. Bunun haricinde Kullanıcının Portal üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca JESTİNİYAP’a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya Kullanıcılar arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin JESTİNİYAP’a bildirilmesi halinde JESTİNİYAP Kullanıcının kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verme hakkına sahiptir.
   4. Kullanıcıların, JESTİNİYAP tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla JESTİNİYAP Üyelik Hesabına girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları münhasıran Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcılar, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların, JESTİNİYAP’ın ve üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
   5. Kullanıcılar, JESTİNİYAP’ın yazılı onayı olmaksızın işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
   6. JESTİNİYAP’ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Portalı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, JESTİNİYAP’ın veya başka bir üçüncü kişinin ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Portal dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Portal üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla JESTİNİYAP ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. JESTİNİYAP, Kullanıcıların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin doğrudan veya dolaylı uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
   7. Kullanıcılar, JESTİNİYAP’ın internet sitesinden ve/veya akıllı telefon uygulamalarından ve Portal üzerinden Kullanıcıların belirleyeceği 3.kişiler tarafından yararlanılmak ve ilgili 3.kişilere teslim edilmek üzere Kullanıcı tarafından başkası adına “Jest” satın alınmasına imkan verilen bir pazaryeri olduğunun bilincindedir. Bu suretle, Jest kullandırılacak olan 3. Kişilere ilişkin, kişisel bilgiler de dahil olmak üzere gereken her türlü bilgiyi Satıcıya ileteceklerini, bu bilgilerin iletilmemesi, yanlış iletilmesi veya eksik olması halinde, Jest’in yararlanacak olan kişiye gereği gibi ulaşmamasından JESTİNİYAP’ın hiçbir suretle sorumlu tutulamayacağını, bu suretle JESTİNİYAP’ın uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’de ve Sözleşme konusu Jestlerin satışında JESTİNİYAP’ın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.
   8. Kullanıcılar, üçüncü kişiler yararına kullandırılacak olan ve internet sitesi veya mobil uygulamadan satın aldığı Jestin kendisine Portalda bildirilen süreyle geçerli olduğunu, bu süre içerisinde Jestin gönderildiği 3. Kişi tarafından kullanılmadığı takdirde kendiliğinden iptal olacağını ve ilgili Kullanıcıya herhangi bir bedel iadesi yapılmayacağını ve bu surette JESTİNİYAP’ın hiçbir surette sorumlu tutulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   9. JESTİNİYAP, Portal üzerinde yer alan ilanlar ve JESTİNİYAP Arayüzü ile ilgili olarak Kullanıcıların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve JESTİNİYAP Arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, JESTİNİYAP üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine JESTİNİYAP tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen JESTİNİYAP Veritabanının işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; JESTİNİYAP’ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
   10. JESTİNİYAP Veri Tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen JESTİNİYAP’ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
   11. Portalda Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı JESTİNİYAP’ın, JESTİNİYAP çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. JESTİNİYAP Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
   12. Kullanıcı Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili JESTİNİYAP’ın herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların, JESTİNİYAP’ın veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   13. Kullanıcıların JESTİNİYAP’ın yazılı izni dışında, Portal üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri ya da iletişim bilgilerini paylaşmaları yasaktır.
   14. Kullanıcı, ödülünü platform üzerinden vererek platformdan bağımsız ve münhasıran düzenleyeceği her türlü ödüllü yarışma ve çekiliş gibi 3. Kişilere vaadlerde bulunan organizasyonların ilgili mevzuata uygun olduğunu, gerekli olması halinde başta Milli Piyango Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlardan bu organizasyonun yapılabilmesi için izinlerin alındığını beyan eder. Kullanıcı işbu kapsamda yapacağı organizasyonların tek yetkilisi olduğunu ve Platform’un uğrayacağı zararların tamamından münhasıran sorumlu tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. JESTİNİYAP’ın Hak ve Yükümlülükleri
   1. JESTİNİYAP, Portalın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; JESTİNİYAP bu mesaj ve içeriği giren Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
    1. JESTİNİYAP, Portalda yer alan Kullanıcıların yükledikleri üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcının güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kullanıcı işbu Kullanım Sözleşmesini kabul etmekle, buna onay vermektedir.
    2. Portal üzerinden, JESTİNİYAP’ın kendi kontrolünde olmayan Satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle JESTİNİYAP tarafından sağlanmıştır ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacını veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti verme niteliğine sahip değildir. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler ve bunların içerikleri hakkında JESTİNİYAP’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
    3. JESTİNİYAP, Portalda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri tüm Portal Kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. JESTİNİYAP bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
    4. JESTİNİYAP işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili JESTİNİYAP Üyelik Hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; JESTİNİYAP herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını her zaman durdurabilir veya son verebilir.

 

 1. JESTİNİYAP HİZMETLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI
  1. JESTİNİYAP Genel Hizmet Çerçevesi

JESTİNİYAP tarafından verilen hizmetlerin kapsamı; Satıcıların hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında Kullanıcılar tarafından üçüncü bir kişi adına “Jest” olarak satın alınmasıdır. Satıcının JESTİNİYAP Portalına yükleyeceği içeriklerin Portal üzerinden ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması, Kullanıcıların işbu sözleşmede belirtilen sistemi kullanarak Portal dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde Portal üzerinden satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve Satıcı ile Kullanıcı arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için aracılık hizmetinin verilmesidir.

 1. Kullanıcı, farklı bir Kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla JESTİNİYAP Üyelik Hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portala girmek için farklı bir Kullanıcı adı ile bir veya daha fazla JESTİNİYAP Üyelik Hesabı açtığının, JESTİNİYAP tarafından tespit edilmesi halinde, JESTİNİYAP'ın, bu kişinin tüm üyelik hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi saklıdır.
  1. Güvenli hesap, Kullanıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin ödeme koşullarına uygun olarak ifa edilmesini sağlamak amacıyla JESTİNİYAP tarafından finansal aracı kurum ve/veya bankalar vasıtasıyla sağlanan aracılık hizmeti kapsamında Kullanıcının ödeme yapması ile başlayan, satışa konu ürünün Kullanıcıya ulaşması ile devam eden, ürünün sevkiyatını takip eden 48 saat içerisinde Kullanıcı tarafından verilen son onay ve ürün bedelinin Satıcının hesabına gönderilmesi ile tamamlanan süreci ifade etmektedir. Ürün satım işleminin temelini oluşturan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmayan JESTİNİYAP, alım satım sürecinin ödeme aşamasında Kullanıcı ve Satıcı’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu uyarınca finansal aracı kurum ve/veya bankalar vasıtasıyla “Güvenli Ödeme Döngüsü”nü sağlamaktadır. JESTİNİYAP güvenli hesap ile ürünün Kullanıcıya ulaştırılması karşılığında hak ettiği bedeli tahsil edememe; Kullanıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, hizmetin hiç ifa edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlamaktadır.
  2. İlan Hizmetlerinde Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri
   1. Kullanıcı, Portalda ilanları gösterilen Satıcıya ait ürünlerin satın alma talebini; Portal alt yapısını kullanarak yapar. Kullanıcının Portal üzerinden JESTİNİYAP tarafından sağlanan alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebi ilanda belirtilen ürünün satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek Satıcı ile bu şartlar çerçevesinde bir satış akdi yapmayı kabul ettiği anlamına gelmektedir. Kullanıcı bu satın alma talebiyle ilgili ürünü/hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.
   2. Kullanıcı’nın, Portal üzerinden JESTİNİYAP Portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma işlemi ile, Satıcı ile ürünü/hizmeti satın alan Kullanıcı arasında oluşturulan Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme formu onaylanır.
   3. Kullanıcı, Internet Sitesi üzerinden satın alım esnasında kullandığı kredi kartı bilgilerinin, JESTİNİYAP tarafından anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemleri, finansal aracı kurumlar/bankalar nezdinde saklanabilmesine onay vermektedir. Söz konusu onay, kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanması için gerekli olan yazılı onay yerine geçer. Kullanıcı kendisine ait kredi kartı bilgilerinin JESTİNİYAP’ın anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanmasını açıkça reddettiğini JESTİNİYAP’a bildirmesi halinde, bu bilgiler ödeme sistemleri üzerinde saklanmaz. Kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin tüm güvenlik önlemleri üçüncü kişi ödeme sistemince sağlanacak olup, Kullanıcı, JESTİNİYAP’ın herhangi bir durumda sorumlu olmayacağını ve muhatabının üçüncü kişi ödeme sistemi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri dilediği takdirde, kredi kartı bilgilerinin ödeme sistemi üzerinde saklanmasından vazgeçerek bu bilgilerin silinmesi talep edebilir.
   4. Kullanıcı, Satıcı tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında JESTİNİYAP’ın bilgi sahibi olmadığını, olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü altında bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

7.Kişisel Veriler

1. Jestiniyap işbu Sözleşme kapsamında veri sorumlusu olarak 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile öngörülen tüm yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirecektir.

2. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile kişisel verilerinin aşağıda gösterilen amaçlarla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, üyelik formları, internet sitesi ve mobil uygulamalar, e-posta, çağrı merkezleri, anket ve değerlendirme formları ve benzeri kanallarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Jestiniyap tarafından toplanmasına ve işlenmesine rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder:

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere yürütülen faaliyetler kapsamında tabii olunan tüm mevzuatlar gereği Jestiniyap’ın yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarının kullanılabilmesi,

Jestiniyap’ın hizmetlerini sunabilmesi amacıyla akdedilen ürün ve hizmetleri konu alan sözleşme ve protokol koşullarının ifası ile üstlenilen yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi,

Sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak Kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi,

Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde bulunulması,

Kullanıcıya daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlanması,

İstatistikî analizler ve pazar araştırmaları yapılması ve bu bilgilerle dönemsel kampanya çalışmalarının, Kullanıcıya özel promosyon faaliyetlerinin veya reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Kullanıcıya daha iyi hizmet sunmak ve memnuniyetini sağlamak amacıyla Jestiniyap’ın faaliyetlerinin geliştirilmesi ve süreçlerinin iyileştirilmesi,

Sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili şikâyet ve önerilerin değerlendirebilmesi,

Ödeme kartları aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde, yetkili ödeme kuruluşları vasıtasıyla ödemenin alınabilmesi, ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, işlemlere ilişkin şikayetlerin çözümlenmesi,

Jestiniyap’ın anlaşmalı olduğu kurumlar ve çözüm ortakları tarafından Kullanıcıya öneri sunulabilmesi.

3. Kullanıcı kişisel verilerinin madde 7.2.’de gösterilen kapsamla sınırlı olmak üzere Jestiniyap hissedarları, yurt içi ve yurt dışındaki iştirakleri, iş ortakları, tedarikçileri, dış hizmet sağlayıcıları ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’da belirtilen şartlara uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak paylaşılabileceğini bildiğini ve böyle bir paylaşıma rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4. Kullanıcı, Jestiniyap’a başvurarak kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme; işlenen verilerin neticesinde tarafı ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle bir zarara uğramış olması halinde zararının giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

5. Kullanıcı, 6698 s. Kanun ile kendisine tanınan haklarını Jestiniyap’a https://www.jestiniyap.com/files/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresinde yer verilen “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurmak veya söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen yöntemlerle göndermek suretiyle kullanabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde Jestiniyap’ın işbu maddede gösterilen başvuru yöntemlerini değiştirebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Veri Sahibi Başvuru Formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Maya Meridien İş Merkezi Ebulula Mardin Caddesi Akat Mahallesi No:16/8 34335 Beşiktaş/İstanbul adresine iletilmesi.

Veri Sahibi Başvuru Formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.

6. Jestiniyap, Kullanıcı tarafından yapılan başvuruları mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Söz konusu başvurularla ilgili olarak Jestiniyap Kullanıcı’dan şimdilik herhangi bir ücret talebinde bulunmayacak olmakla birlikte Kullanıcı, başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için kendisinden 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacağını ve cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesini istemesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre kendisinden talep edilecek ücreti ödeyeceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ileride bu hususta bir ücret tarifesinin belirlenmesi durumunda Jestiniyap’ın bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapabileceğini ayrıca kabul beyan ve taahhüt eder.

 1. GİZLİLİK POLİTİKASI
  1. Portalda, Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Kullanıcılardan bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. Portal üzerinden toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcının hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için Portal bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; Portal üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.
  2. Üyelik veya Portal üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle; Kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) JESTİNİYAP’a vermeleri gerekmektedir. JESTİNİYAP; Kullanım Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Kullanıcı ile temas kurmak için kullanabilir veya işbu bilgileri depolayabilir. Kişisel veriler aynı zamanda JESTİNİYAP’ın süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları yapmak için, JESTİNİYAP’ın işbirliği içinde olduğu firmalara da aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. Kullanıcılar, JESTİNİYAP’ın belirtilen amaçlarla ve süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar ile pazar araştırması yapması için JESTİNİYAP’ın işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Üyelerin kişisel verilerini iletmesine, işlenmesine ve depolanmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça onay verdiklerini beyan ve kabul ederler.
  3. JESTİNİYAP, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, faaliyet dışı hiçbir amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.
  4. Platform içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, Platform’u ve varsa Platform üzerinden verilen reklamları, Kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.
  5. Kullanıcıların Platforma geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.
  6. Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.
  7. Kullanıcı, işbu Kullanım Sözleşmesini onaylayarak, JESTİNİYAP ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla kullanılabileceğine onay vermektedir.
  8. Kullanıcılar, gönderilen ticari iletilerde yer alan yöntemi kullanarak ticari ileti gönderim listesinden her zaman çıkış yapma hakkına sahiptirler.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

JESTİNİYAP bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, JESTİNİYAP markası ve diğer markalar, www.jestiniyap.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. JESTİNİYAP’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 1. KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ VE İŞLENMESİ
  1. Üye, kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler üyelik sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.
  2. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu JESTİNİYAP MOBİL TEKNOLOJİ BİLİŞİM A.Ş. olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.
  3. Üye’nin kişisel verileri daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, ticari faaliyetleri geliştirmek üyelik sözleşmesinin Şirket’e yüklediği sorumlulukları yerine getirmek ve buna benzer amaçlarla işlenmektedir.
  4. Üye’ye ait kişisel veriler verilerin saklanması ve depolanması için Şirket’in birlikte çalıştığı Veri İşleyen sıfatını haiz olacak üçüncü kişilere, istatistiki bilgi amacıyla Şirket’in ortağı ya da iştiraklerine aktarılabilir.
  5. Üye’ye ait Kişisel Veriler işbu başvuru formu marifetiyle ya da gerekli görülmesi halinde elektronik ortamlarda toplanmaktadır.
  6. Üye; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirket’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER
  1. Sözleşme Değişiklikleri

JESTİNİYAP tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Portal’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

              2. Mücbir Sebep

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, JESTİNİYAP işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, JESTİNİYAP için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için JESTİNİYAP’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve JESTİNİYAP’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır

Bank Card